Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Warunki Sprzedaży PVshop.eu / EBORX Sp. z o.o.


(Dotyczą wyłącznie firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)1. 
DEFINICJE I INTERPRETACJA 

W niniejszych Warunkach (o ile z kontekstu nie wynika inaczej), następujące wyrazy i wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

1.1. „Spółka” – operator serwisu PVshop.eu jest EBORX SP. z o.o. z siedzibą w 43-400 Cieszyn, Kojkowicka 2, wpisaną od 2007r do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000282311, NIP 5482520142, nr REGON 24062518.

1.2. „Zamawiający”– firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje Zamówienia towarów lub usług od Spółki.

1.3 „Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki sprzedaży i stanowią załącznik do umowy z zamówienia.

1.4 „Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów i/lub Usług zawartą przez lub w imieniu Spółki z Zamawiającym.

1.5 "Faktura Proforma" oznacza w przypadku braku umowy dokument określający Warunki Umowy, tj. nazwę i ilość zamawianego Towaru i/lub Usług, warunki płatności i dostawy.

1.6 „Towary” oznaczają komponenty, akcesoria, sprzęt, które dostarcza Spółka

1.7 „Incoterms” oznacza reguły ogłoszone przez Międzynarodową Izbę Handlową dotyczące dostaw towarów w stosunkach międzynarodowych (2000).

1.8
„Zamówienie” oznacza potwierdzone przez Spółkę w formie pisemnej bądź przez wystawienie faktury PROFORMA  zamówienie ( także droga elektroniczną na Towary i/lub Usługi złożone przez Zamawiającego.

1.9
„Usługi” oznaczają usługi, które świadczy Spółka na podstawie Umowy.

1.10 „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), nie będący ustawowym dniem wolnym od pracy w  kraju Zamawiającego.

 

2. ZASTOSOWANIE 

2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień i Umów zawartych przez Spółkę z Zamawiającym w związku z dostawą lub sprzedażą Towarów i/lub Usług.

2.2 Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego, dostawa Towarów i/lub Usług, bądź podpisanie umowy w tym zakresie stanowi bezwarunkowe przyjęcie niniejszych Warunków;

2.3 Propozycje cenowe Spółki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i Spółce przysługuje prawo do modyfikacji propozycji cenowych w dowolnym czasie przed przyjęciem Zamówienia.

2.4 Wszelkie zmiany umowy bądź Zamówienia wymagają zawarcia wyraźnej umowy na piśmie w tym zakresie.

 

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cena należna za Towary i/lub Usługi to cena podana przez Spółkę w aktualnej propozycji cenowej, wyrażonej w fakturze proforma. Propozycje cenowe sporządzone przez Spółkę  są ważne przez 30 dni od ich sporządzenia, chyba że Spółka inaczej wskaże na piśmie lub fakturze proforma.

3.2 We właściwych przypadkach, Spółka:
- dolicza kwotę podatku VAT oraz
- może do ceny Towarów i/lub Usług doliczyć kwotę odpowiadającą wszelkiego rodzaju podatkom od sprzedaży lub opłatom celnym znajdującym zastosowanie do sprzedaży lub dostawy Towarów i/lub Usług, ubezpieczenia transportu itd. 
- koszty dodatkowe, które uwzględniają czynniki takie jak wahania kursów walut, zmiany przepisów dewizowych, zmiany podatków, opłat publiczno-prawnych lub ceł, znaczące wzrosty kosztów pracy, materiałów i innych kosztów produkcji, które Spółka może zmodyfikować do czasu dostawy

3.3 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za złożone
Zamówienie w terminie  i w oparciu o cenę podaną w fakturze proforma.

3.4 Spółka wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza żadnych potrąceń, kompensat lub odliczeń.

3.5 Jeżeli Zamawiający nie dotrzyma któregokolwiek z warunków płatności, Spółka może odstąpić od umowy i zaprzestać dalszych dostaw Towarów i/lub dalszego świadczenia Usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Spółka może obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi z Zamówieniem jeśli zmuszona zostanie do odstąpienia od umowy bądź od umowy odstąpi Zamawiający.

3.6 Za opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego. 

 

4. ZMIANY PARAMETRÓW

4.1
W celu stałego ulepszania oferowanych produktów, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu lub parametrów któregokolwiek z Towarów bez uprzedzenia. Dokumentacja zawierająca rysunki, parametry, szczegółowe informacje dotyczące wag, wymiary i ilustracje nie stanowi ani nie zastępuje jakiejkolwiek części Umowy, o ile nie zostanie to wyraźnie określone pisemnie.

 

5. SIŁA WYŻSZA

5.1
Spółka może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności na które nie ma wpływu, włączając w to przypadki siły wyższej, wojny, zamieszki publiczne, strajki, lokauty, interwencje lub akty prawne władz państwowych, stany zagrożenia w kraju lub w regionie, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, susze, burze, mgły, wypadki, strajki lub spory przemysłowe albo brak materiałów, siły roboczej lub środków transportu. Spółka nie ponosi wówczas odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

6. DOSTAWA

6.1
Towary/Usługi są dostarczane/realizowane na podstawie zamówienia i faktury proforma, które w przypadku sprzedaży eksportowej, będą zgodne z odpowiednią regułą Incoterms.

6.2 W przypadku, jeśli Spółka w odpowiedzi na zamówienie, w umowie nie określa terminu wysyłki wówczas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy.  Spółka nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli realizacja Usługi zostanie utrudniona lub opóźniona z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się ponieść koszty związane z opóźnieniem leżącym po jego stronie.

6.3 Jeśli Towar dostarcza Spółka wobec braku pisemnego uzgodnienia, przysługuje jej  prawo wyboru trybu dostawy, przy czym wybór zostanie wykonany ze względu na najbardziej ekonomiczny środek transportu.

6.4 Zamawiający ma obowiązek zgłosić Spółce gotowość odbioru towarów i instrukcję dostawy. Wysyłka Towarów nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości Towarów do wysyłki. Dostarczenie przesyłki  na adres podany przez Zamawiającego uznaje się za realizację Zamówienia. W przypadku braku odbioru towarów Zamawiający ponosi koszty związane z ich magazynowaniem i przechowywaniem przez Spółkę. Wszystkie płatności stają się wymagalne tak, jak gdyby dostawa została zrealizowana, a do momentu uiszczenia przez Zamawiającego wszystkich  opłat, przysługuje Spółce prawo zastawu na Towarach.

6.5 Zamawiający ma obowiązek odebrać Towar lub Usługę i sprawdzić czy dostarczony Towar jest przydatny do określonego przez zamawiającego celu.

6.6 Jeśli umowa obejmuje dostawę, Spółka naprawi lub wymieni bezpłatnie Towary uszkodzone lub utracone podczas transportu, pod warunkiem  zgłoszenia w formie listu poleconego Spółce i przewoźnikowi faktu:
- uszkodzenia i dostarczenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego towaru lub
- utraty towaru
w ciągu trzech Dni Roboczych od dostawy Towarów lub spodziewanej daty dostawy. 

6.7 Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek inne braki w dostawie wynikłe z przyczyn innych niż uszkodzenie lub utrata podczas transportu, jeśli nie otrzyma listem poleconym od Zamawiającego  wszystkich istotnych danych w ciągu trzech Dni Roboczych od dostawy Towarów.

 

7. ZATRZYMANIE TYTUŁU I PRZEJŚCIE RYZYKA

7.1
Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Zamawiającego w momencie zrealizowania dostawy w myśl pkt 6.4. 

7.2 Od momentu zrealizowania Dostawy do momentu zapłaty za towar Zamawiający  odpowiada za ubezpieczenie Towarów. W przypadku wypłaty wynikającej z takiego ubezpieczenia Zamawiający zobowiązuje się przekazać taką wypłatę w terminie 3 dni od jej otrzymania.

 

8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za towary, których nie produkuje.

8.2 Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody, powstałe w wyniku błędnego podłączenia, niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego użytkowania niezgodnego z wytycznymi producenta.
- szkody na osobach lub rzeczach powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi lub niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa.
- szkody wtórne lub straty w jakimkolwiek urządzeniu, instalacji, systemie działań lub usługach, w których mogą znajdować się dostarczone przez Spółkę komponenty.
- szkody, w szczególności na akumulatorach, które zostały wyrządzone przez nieprawidłowe lub niezgodne z opisanym przez producenta zastosowaniem lub jeżeli zostały zlekceważone zalecenia producenta akumulatorów.
- szkody z tytułu niewłaściwej naprawy lub serwis wykonanego przez nieautoryzowane osoby.
- szkody z tytułu niewłaściwego użytkowania, złej instalacji lub złej budowy systemu solarnego.

8.3 W przypadku wad Towarów wykrytych w trakcie prawidłowego używania Towarów w okresie rękojmi, Spółka zgodnie z kodeksem cywilny naprawi lub wymieni towar. W przypadku, gdy na wniosek Zamawiającego naprawa nastąpi u Zamawiającego, Spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego  kwotą  wydatków/ kosztów związanych z realizacją dodatkowych usług.

8.4
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za  niezgodność produktów lub materiałów ze specyfikacjami lub kryteriami wydajności jakiegokolwiek rodzaju lub w jakiejkolwiek formie.

8.5 Przed dokonaniem zamówienia/zakupu lub montażu Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:
- kompatybilności systemowej urządzenia wedle krajowych norm i certyfikatów, oraz sprawdzenia dostępności tłumaczeń wymaganych dokumentów na język polski. Brak kompatybilności, wymaganych certyfikatów lub ich tłumaczenia nie stanowi podstawy reklamacji ani rękojmi.
- możliwość przyłączenia komponentów zgodnie z lokalnie obowiązującymi normami, w tym dostępność wymaganych certyfikatów oraz dokumentacji technicznej. Przed dokonaniem zamówienia kupujący zobowiązany jest sprawdzić kompatybilności parametrów technicznych zamawianego urządzenia względem planowanego lub istniejącego systemu i innych podłączanych komponentów. Kupujący zobowiązany jest w szczególny sposób sprawdzić dopuszczalne parametry elektryczne (napięcie, natężenie, moc) zarówno pod względem parametrów nominalnych jak i możliwie występujących względem współczynnika temperatury, miejsca i rodzaju składowania komponentów oraz innych możliwych czynników zewnętrznych.

8.6. Wszelkie szkody, które wynikają z niezgodności określonych w pkt 8.5 obciążają Zamawiającego.

 

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1
Spółka nie ponosi odpowiedzialności  za naruszenie lub domniemane naruszenie praw strony trzeciej w przypadku dostawy Towarów na podstawie międzynarodowej umowy dostawy towarów.

9.2 W przypadku wysunięcia roszczenia, wszczęcia postępowania lub ryzyka wszczęcia postępowania z tytułu naruszenia praw strony trzeciej Zamawiający powiadomi Spółkę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takim roszczeniu.

 

10. PRAWO DO ROZWIĄZANIA UMOWY

10.1
Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli :

10.1.1 Zamawiający nie zapłaci jakiejkolwiek wymagalnej kwoty należnej Spółce w terminie ustalonym w Umowie  lub fakturze proforma;

10.1.2 Zamawiający naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub  zawartej ze Spółką Umowy;

10.1.3 Wyznaczony zostanie syndyk, likwidator lub zarządca  majątku Zamawiającego bądź Zamawiający ogłosi  upadłość, wejdzie na drogę postępowania układowego z wierzycielami

10.2 W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z pkt 10.1 Warunków:
-  Zamawiający wyraża zgodę na wkroczenie do jego pomieszczeń w celu  przywrócenia posiadania Towarów stanowiących własność Spółki;
 - Zamawiający zobowiązuje się w terminie 3 dni od odstąpienia od umowy dokonać zapłaty wszelkich należności na rzecz Spółki.

10.2.1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wszystkie koszty poniesione przez Spółkę, które ta wyszczególni w fakturze,  z tytułu utraty zysku oraz zwrotu rzeczywistych kosztów pracy, usług i materiałów w odniesieniu do częściowo gotowych Towarów i/lub Usług z uwzględnieniem wartości, jaką mogą  przedstawiać dla Spółki lub dochodu netto z ich zbycia.

10.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli Spółka nie dostarczy Towaru w terminie określonym w Umowie, a także gdy dostarczony towar nie odpowiada specyfikacji określonej w Zamówieniu.

 

11. POUFNOŚĆ

11.1
Wszystkie informacje dotyczące produktów, działalności gospodarczej, rysunki, wzory i specyfikacje, które otrzyma Zamawiający są poufne . Bez zgody Spółki Zamawiający nie może ich ujawniać  jakiejkolwiek osobie trzeciej.  Warunek ten nie odnosi się do informacji, które są lub zostaną podane do wiadomości publicznej w sposób inny niż na skutek naruszenia przez Zamawiającego  tego Warunku; lub które są lub zostaną udostępnione z innego źródła lub których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

 

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1
Wszelkie zmiany umowy lub Zamówienia wymagają formy pisemnej.

12.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków czy  umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych;

12.3 Zamawiający nie może cedować praw przysługujących mu  na podstawie Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.

12.4 Korespondencja kierowana przez Zamawiającego do Spółki w związku z niniejszymi Warunkami wymaga formy pisemnej i powinna zostać dostarczona osobiście lub za potwierdzeniem odbioru. Adres do korespondencji : EBORX SP. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Kojkowicka 2

12.5 Wszelkie ustępstwa w stosunku do Zamawiającego nie oznaczają zmian, rezygnacji lub odstępstw od przysługujących Spółce praw.

12.6 Właściwym Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

12.7.Wszystkie Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim i każda ze stron poddaje się niewyłącznej właściwości sądów polskich w odniesieniu do rozstrzygania roszczeń i spraw wynikłych w odniesieniu do jakiejkolwiek Umowy, przy czym wszelkie spory między Zamawiającym a Spółką odnośnie do transakcji eksportowych sprzedaży/kupna mogą zostać skierowane przez Spółkę do rozpatrzenia przez sąd arbitrażowy ad hoc w Warszawie, Polska, zgodnie z Zasadami Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej i będą rozstrzygane przez jednego arbitra, którego decyzje będą ostateczne i wiążące dla każdej ze stron.

 

Regulamin PVshop.eu / EBORX Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl